Povinně zveřejňované informace

02.09.2019

1.Oficiální název

Obec Únice

 

2. Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení povinného subjektu je dán zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Zde jsou také stanoveny základní podmínky a principy jeho činnosti.

 

3. Organizační struktura

Zastupitelstvo obce má 5 členů, kontrolní a finanční výbor

Obecní úřad není členěn na odborné útvary. Jeho činnost je zajišťována prostřednictvím kanceláře  starosty obce a účetní obce na adrese Hubenov čp. 2.

 

4. Kontaktní spojení

Obec Únice

sídlo Hubenov čp. 2

386 01  Strakonice

telefon 606 807 861

E-mail: obec@unice-hubenov.cz

ID DS: 8vib757

www.unice-hubenov.cz

 

5. Bankovní spojení

Případné platby můžete poukázat na účet vedený u České spořitelny č. 680355349 kód 0800.

 

6. Identifikační číslo organizace (IČO)

00667919

 

7. Daňové identifikační číslo organizace (DIČ)

Obec není plátcem DPH

 

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce

Rozpočet na rok 2013

002003

 

Rozpočet na rok 2014

004005

9. Žádosti o informace

Pro získání potřebných informací kontaktujte úřad obce nebo e-podatelnu.

 

10. Příjem žádostí a další podání

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je možno podat:   – písemně na adresu obecního úřadu

– osobně v úředních hodinách

– e-mailem

– elektronickým podáním

– telefonicky

 

11. Opravné prostředky

– proti rozhodnutí obce nebo obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí u subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat

– obec předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání

– nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání obcí. Jestliže v uvedené lhůtě  o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil, za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.

– proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat

– proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy o odmítnutí žádosti lze podat rozklad

– rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona

Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně, nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kde jej činí a o jakou věc se jedná (proti kterému rozhodnutí je podání učiněno).

 

12. Formuláře

Jednotlivé formuláře jsou k dispozici na adrese Obecního úřadu Únice.

 

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Návody na řešení běžných životních situací včetně potřebných formulářů naleznete především na stránkách portálu správy České republiky.

 

14. Nejdůležitější předpisy

Bude doplněno.

 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec Únice  je oprávněna žádat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací. Může podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy.

 

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Za rok 2015 nebyly OÚ Únice  podány žádné písemné žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva obce  Únice

 

o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona

č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím

za rok 2016


 

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, podle kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací předkládat zákonem stanovené údaje, předkládá obec Únice tuto „Výroční zprávu za rok 2016“.

 

a) počet písemně podaných žádostí o informace         0
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti         0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti         0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace         0
přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na právní zastoupení:         0
d) výčet poskytnutých výhradních licencí a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence         0
e) počet stížností podaných dle § 16a zákona, včetně důvodů jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení         0
f) další informace vztahující se k uplatňování zákona

 

Dle § 17 zákona mohou povinné subjekty (obce) v souvislosti s poskytováním informací požadovat finanční úhradu, a to do výše, která nesmí přesáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými, tj. s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.

Obec může požadovat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

Výše úhrady za poskytnutí  informací za písemně podané žádosti v roce    2016 činily: 0,- Kč

 

Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny bezprostředně s žadatelem ústní formou, nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek.

Počet těchto žádostí není dle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění součástí výroční zprávy o poskytnutí informací.

 

Informace jsou občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva obce, prostřednictvím pevné úřední desky v obci, webových stránek, elektronické úřední desky v rámci webových stránek, hlášením místního rozhlasu a jinými způsoby.

 

Výroční zpráva je zveřejněna na pevné úřední desce v  obci a v elektronické podobě na webových stránkách obce.

V Únicích  dne 8.3.2017

img448

Výroční zpráva za rok 2018

img743

17. Odpovědi na povinně zveřejňované informace dle z.č. 106/1999 Sb.

č. 1/2019-  img793

18. Seznam organizací

Obec Únice není zřizovatelem žádné příspěvkové organizace.