E-podatelna

14.11.2022

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:    Obecní úřad Únice, Hubenov čp. 2

 

Úřední hodiny podatelny:   Středa 15:30 – 17:00 hod.

 

Elektronická adresa podatelny, adresa elektronické pošty:      obecunice@outlook.com

Datová schránka:  8vib757

 

 

Přehled datových formátů, ve kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů:  Acrobat Reader (.pdf), obrazové přílohy (.jpg, .jpeg/jfif, .tif/tiff, .png, .mpeg-2, ,mpeg-1, .gif), zvukové přílohy (.mp3, .mp2, .pcm, .wav), databázové přílohy (.xml), textové přílohy (.doc/docx/rtf, .txt, .xls). Podatelna v žádném případě nepřijímá spustitelné soubory (*.com, *.exe, *.vbs, *.pif  atd.)!

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů: Datové zprávy lze doručit na technických nosičích – CD, DVD, flash dis.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných systémem: Pokud datová zpráva obsahuje škodlivý kód, není považována za doručenou na podatelnu. Elektronická podatelna provádí kontrolu, zda přijaté podání v elektronické podobě je čitelné, zda je podepsala osoba uvedená na kvalifikovaném certifikátu a zda je certifikát platný. Pokud je při této kontrole zjištěno, že toto podání má vady, postupuje se dále dle příslušných ustanovení správního řádu.

Důsledky doručen neúplného nebo poškozeného dokumentu, který není podáním nebo podnětem a nelze jej vyřídit podle jiného právního předpisu: Pokud příjemce zjistí, že dokument doručený v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, příjemce dokument dále nezpracovává. Není-li příjemce schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.