Povinně zveřejňované informace

31.01.2023

1.Oficiální název

Obec Únice

2. Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení povinného subjektu je dán zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Zde jsou také stanoveny základní podmínky a principy jeho činnosti.

3. Organizační struktura

Zastupitelstvo obce má 5 členů, kontrolní a finanční výbor

Obecní úřad není členěn na odborné útvary. Jeho činnost je zajišťována prostřednictvím kanceláře  starosty obce a účetní obce na adrese Hubenov čp. 2.

4. Kontaktní spojení

Obec Únice

sídlo Hubenov čp. 2

386 01  Strakonice

telefon 731 035 827

E-mail: obecunice@outlook.com

ID DS: 8vib757

www.unice-hubenov.cz

5. Bankovní spojení

Případné platby můžete poukázat na účet vedený u České spořitelny č. 680355349 kód 0800.

6. Identifikační číslo organizace (IČO)

00667919

7. Daňové identifikační číslo organizace (DIČ)

Obec není plátcem DPH

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce

Rozpočty jsou zveřejněny na stránce Rozpočty, rozpočtové změny, rozpočtové výhledy, závěrečné  účty

9. Žádosti o informace

Pro získání potřebných informací kontaktujte úřad obce nebo e-podatelnu.

10. Příjem žádostí a další podání

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je možno podat:   – písemně na adresu obecního úřadu

– osobně v úředních hodinách

– e-mailem

– elektronickým podáním

– telefonicky

11. Opravné prostředky

– proti rozhodnutí obce nebo obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí u subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat

– obec předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání

– nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání obcí. Jestliže v uvedené lhůtě  o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil, za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.

– proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat

– proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy o odmítnutí žádosti lze podat rozklad

– rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona

Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně, nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kde jej činí a o jakou věc se jedná (proti kterému rozhodnutí je podání učiněno).

12. Formuláře

Jednotlivé formuláře jsou k dispozici na adrese Obecního úřadu Únice.

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Návody na řešení běžných životních situací včetně potřebných formulářů naleznete především na stránkách portálu správy České republiky.

14. Nejdůležitější předpisy

Bude doplněno.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec Únice  je oprávněna žádat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací. Může podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny bezprostředně s žadatelem ústní formou, nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek.

Počet těchto žádostí není dle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění součástí výroční zprávy o poskytnutí informací.

Informace jsou občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva obce, prostřednictvím pevné úřední desky v obci, webových stránek, elektronické úřední desky v rámci webových stránek, hlášením místního rozhlasu a jinými způsoby.

Výroční zpráva je zveřejněna na pevné úřední desce v  obci a v elektronické podobě na webových stránkách obce.

Výroční zpráva za rok 2018

img743

Výroční zpráva za rok 2019

img031

Výroční zpráva za rok 2020  img744

Výroční zpráva za rok 2021 img919

Výroční zpráva za rok 2022

17. Odpovědi na povinně zveřejňované informace dle z.č. 106/1999 Sb.

rok 2019-  img793

rok 2021 –img746

18. Seznam organizací

Obec Únice není zřizovatelem žádné příspěvkové organizace.